Skip to main content

Vi håller personalen säker och verksamheten igång

När kriser och kritiska incidenter som pandemier, väderrelaterade katastrofer, cyberbrottslighet eller terroristattacker drabbar företag gäller det att snabbt initiera åtgärder för krishantering och kunna överblicka och sätta in insatser som garanterar säkerheten för medarbetare, kunder och samarbetspartners, oavsett var de befinner sig. En kraftfull riskhanteringsplattform säkerställer även att affärsverksamheten påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Allt fler företag fokuserar på att stärka sin resiliens, sin motståndskraft mot olika typer av oförutsedda händelser. I dagens globala ekonomi är det nödvändigt att ha en integrerad bild av externa hot och händelser, för att snabbt kunna utvärdera och agera. Efter Coronapandemin möts företag dessutom av en ny verklighet där hybridarbete är den nya normen. Organisationens sårbarhet ökar när medarbetare har friheten att arbeta varifrån de vill, vilket ställer helt nya krav på ett effektivt riskhanteringssystem, säger Claudia Dent, Senior Vice President of Product Marketing på Everbridge.

Världsledande på kris- och incidenthantering


Everbridge grundades 2001 i efterdyningarna av 9/11. När 9/11 inträffade saknade många företag ett systematiskt och automatiserat sätt att snabbt identifiera var medarbetarna befann sig och komma i kontakt med dem. Efterhand breddades Everbridges vision till att dels hålla människor säkra när något oförutsett inträffar, dels säkerställa att verksamheten kan fortgå med så lite störningar som möjligt, även när omständigheterna är extraordinära. Idag är bolaget en av världens ledande aktör inom lösningar för kris- och incidenthantering med över 1500 anställda på kontor runtom i världen. Huvudkontoret finns i Boston och i Sverige har Everbridge funnits sedan 2017, sedan förvärvet av Svensk Krisledning.

– Vår ursprungliga vision var att lansera en plattform som underlättar för företag att snabbt säkerställa att deras medarbetare mår bra efter exempelvis en terroristattack eller en väderrelaterad katastrof. Vi har successivt adderat fler tjänster och utökat plattformens funktionalitet och 2017 lanserade vi vår nuvarande plattform.

Våra medarbetare är stolta över att vara med och utveckla tjänster som används dagligen av tusentals företag runtom i världen och dessutom bidrar till att rädda liv, säger Claudia Dent.

 

Ökad trygghet och minskade riskhanteringskostnader


Everbridges plattform och samlade erbjudande har utvecklats med fokus på CEM, Critical Event Management. Plattformen inkluderar riskhantering utifrån en mängd olika aspekter, såväl digitala som fysiska. Everbridges system identifierar hoten snabbt och automatiserar responsen, vilket bidrar till ökad trygghet och minskade riskhanteringskostnader. Den hjälper företag att få klarhet kring händelseförloppet vid kritiska incidenter, reducera tiden för att påbörja åtgärder och minimera kostnaden för att återställa den löpande verksamheten.

Everbridge samlar kontinuerligt in data från drygt 22 000 olika riskdatakällor. Plattformen tillåter dessutom kunden att integrera ett obegränsat antal externa eller interna datakällor i systemet. Det gör att Everbridges plattform kan agera snabbt när det är skarpt läge. Historiskt sett har många företag samlat krishanteringsinformation i pärmar, men när en kritisk händelse inträffar finns sällan tid att leta efter information där. En högautomatiserd CEM-plattform som Everbridge tillhandahåller, kan på kort tid nå ut med relevant information till olika berörda målgrupper, alltifrån HR-avdelningen till bolagsledningen. Nyckeln till Everbridges höga automatiseringsgrad är att bolaget samlar och analyserar riskdata från hundratals olika källor, vilket ger kunden en konkurrensfördel i form av snabb och korrekt information och agerande.

System för akuta befolkningsvarningar


Utöver företag är offentlig sektor en viktig målgrupp för Everbridge. I dagsläget används företagets plattform för att nå ut till och kommunicera med hela befolkningen i samband med nödsituationer eller samhälls-katastrofer i elva länder runtom i världen. Everbridges plattform är modulbaserad, vilket innebär att länder kan anpassa tjänsterna utifrån sina aktuella behov. År 2022 väntas en ny lagstiftning som innebär att samtliga EU-länder ska ha ett system för akuta befolkningsvarningar, vilket förstås öppnar upp nya intressanta affärsmöjligheter för bolaget.

− Om exempelvis en naturkatastrof som en skogsbrand inträffar i en region behöver man snabbt kunna nå ut med sitt budskap till befolkningen. Med vår tjänst kan staten, regioner eller kommuner även nå turister och andra människor som befinner sig på besök i landet. Det möjliggör snabb evakuering vid behov, men även en smidig dialog när evakueringen inte längre är nödvändig. Genom att använda en kombination av teknologier kan vårt system exempelvis läsa av SIM-kortets ursprung i människors mobiltelefoner och utifrån den informationen anpassa språket i den kommunikation som skickas ut. På så vis kan länder nå ut även till exempelvis turister på ett effektivt sätt, säger Claudia Dent.

Denna artikel publicerades på Foretag Sverige den 28 juni 2021: Everbridges världsledande riskhanteringsplattform håller personalen säker och verksamheten igång – Företagsportalen (foretagsverige.se)

Boka en demo