Skip to main content

UPPRÄTTHÅLLA OPERATIV KONTROLL

Control Center

Integrera kontrollen över era fysiska tillgångar

För många organisationer kan hantering av fysisk säkerhet upplevas som en skrämmande uppgift. Hoten ökar och riskerna blir alltmer varierande. Verksamheten fortsätter också att växa och involverar fler system, mer data och många fler användare.

Allt detta kan vara svårt att hantera och kostsamt att styra och kontrollera. Att tolka all information är tillräckligt svårt under normal drift. När en kritisk händelse dyker upp och information flödar i organisationen kan det bli överväldigande. Ni behöver ett effektivt säkerhetshanteringssystem för att få rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt för att skydda medarbetare och anläggningar och säkerställa driftskontinuitet.

Real-time situational awareness

Control Center – upprätthålla operativ kontroll

Control Center korrelerar händelser från olika säkerhetssystem till en gemensam driftbild för att fokusera människors uppmärksamhet på de relevanta fysiska säkerhetsfrågorna. Denna plattform för säkerhetsintegration ger användarna åtgärdbara varningar, åtgärder i nästa steg och automatiserad rapportering för att bättre hantera risker, säkerställa efterlevnad av driftsrutiner och stödja verksamhetens kontinuitet. Automatiserade arbetsflöden säkerställer snabb och enhetlig respons vilket minskar risken för mänskliga fel. Det underlättar också direkt aktivering av enheten för att säkerställa att ni alltid har kontroll över driften och skyddar medarbetarna. Dynamiska rapporter och kontrollpaneler ger realtidsinsikter för operativa team och högre chefer.

Med Control Center kan din organisation vara säker, trygg och ha operativ kontroll. Nu och i framtiden.

Fördelar

Control Center Situational Awareness

Situationsmedvetenhet i realtid

Kontrollera tillgångarna via en enda gemensam driftbild, inte som isolerade system och data. Kontrollrumsplattformen tillhandahåller ett center som kan arbeta självständigt genom federerad arkitektur för globala installationer.

Minska riskerna

Automatisera besluts- och efterlevnadsrutiner för att säkerställa att tillämpliga processer följs vid varje given situation. Förlita er på att enhetlig respons tillämpas i enlighet med kontrollrummets standardrutiner (SOP).

Control Center Reduce Risk
Business Continuity Planning

Snabba upp responstiderna

Förbättra effektiviteten, verkställighetsförmågan och synligheten genom att automatisera prestandarapportering och kontrollpaneler i realtid som är konfigurerade enligt organisationens krav.

Undvik teknikinlåsning

En öppen plattform för säkerhetsintegrering och ett befintligt bibliotek med över 250 drivrutiner gör att ni kan undvika stora utgifter genom att anta en mer evolutionär strategi för teknikinvesteringar.

Control Center Avoid Tech Lock Ins Ea43d75bb98e0e38fa305617a28bbeb0 Min
Resident Connection Ds

Förhindra informationsöverbelastning

Fokusera uppmärksamheten och säkerställ efterlevnad av en samordningsmotor som korrelerar händelser och upprätthåller säkerhet och revisionsbarhet.

Håll intressenterna informerade

Control Center Keep Stakeholders Informed

Integrera system, enheter och sensorer

Control Center integrerar en mängd olika säkerhets- och trygghetslösningar för att ge en helhetsbild av driften:

Företagsledning

Sammanför olika säkerhetssystem, flera kommando- och kontrollcenter samt ett flertal procedurer och processer. Företag kan förlita sig på Control Centers plattform för säkerhetsintegration för att minska antalet onödiga larm och konsolidera informationen. Alla lokala larm kan omedelbart dirigeras via kontrollcentret direkt till väktares telefoner/e-post, så att endast eskalerade larm kräver uppmärksamhet i kommando- och kontrollrum.

Energi och samhällsresurser

Det kan vara besvärligt att integrera olika undersystem för hantering av nödsituationer och fysisk säkerhet. Företag måste hantera enheter över landsgränser och serviceområden, inklusive kärnkraftverk, koleldade kraftverk, naturgasanläggningar, anläggningar för förnybara resurser och vattenkraftverk.

Järnväg och tunnelbana

Transportföretag skyddar miljarder passagerarresor per år genom att använda plattformen för säkerhetsintegration för att ansluta övervakningskameror till en gemensam driftbild för att skydda passagerare och resenärer.

Flygplatser

Utbudet av integrerade tekniker varierar från enhetliga tillträdeskontrollsystem och kameraövervakningssystem till möjligheten att integrera databaser för flygplatsdrift (AODB), videoanalys, ansiktsigenkänning, BLE/WiFi/RFID-spårning och många andra avancerade tekniklösningar på den centrala plattformen för hantering av säkerhet både på flyg- och landsidan.

Finansiella tjänster

Det är av största vikt att hjälpa finansiella institutioner att uppfylla regel- och efterlevnadskrav samtidigt som operativ kontinuitet upprätthålls. Control Centers plattform för säkerhetsintegrering kombinerar teknik för att identifiera potentiella hot och skydda tillgångar samtidigt som störningar i verksamheten minimeras.

Nationella och kommunala myndigheter

Myndigheter kräver situationsmedvetenhet i realtid för att säkerställa att de lokala anläggningarnas fysiska säkerhetshanteringssystem är tillgängliga. Myndigheter kan använda kartor som bygger på geospatiala informationssystem i 2D och 3D samt andra uppdragsspecifika integrationer och applikationer.

Related Resources

Guide för fysisk säkerhet

Varje år ökar risken för säkerhetshot och dessa hot utvecklas snabbare än företag kan anpassa sig. Det är viktigt att cheferna är väl rustade för att hantera dessa växande hot

10-stegsguide till att ligga steget före nya säkerhetshot

Vi har samlat in användbara insikter från toppföretag som har antagit några av de största säkerhetssystemen i världen.

Säkra städer: Bygg välstånd och motståndskraft genom att minska risken

Stadscentra står inför flera, växande och ofta överlappande hot, från vardagliga kriminella aktiviteter till terroristattacker och ökande civila spänningar. Detta whitepaper samlar kunskap från några av världens mest progressiva städer, där ledare hade visionen och drivkraften att se bortom nuet till framtiden.

Executive Briefing: Säkerhetstransformation

Läs detta whitepaper för att ta reda på hur du intar en säkerhetsställning som minskar ekonomiska, miljömässiga, geopolitiska, samhälleliga och tekniska störningar i verksamheten.

Boka en demo