Skip to main content

Inbyggd motståndskraft kan vara skillnaden mellan framgång eller konkurs vid katastrofer. Hur ska man kunna förbereda sig för det oförutsedda? Ett sätt är att använda ett perspektiv som spänner över hela organisationen, i kombination med programvara med stöd för att utvärdera hot och som automatiserar snabb informationsspridning.

Strömavbrott, förödande bränder, cyberattacker som slår mot IT-system eller en terrorattack.
När organisationer traditionellt försöker bygga in motståndskraft mot katastrofer eller andra oönskade händelser så fokuserar man ofta på att ta fram olika scenarios. Sedan utvecklas handlingsplaner för varje händelse.


Det grundläggande problemet med ett sådant angreppssätt är att en organisation riskerar att stå oförberedd för det oförutsedda, säger Tracy Reinhold, Chief Security Officer på Everbridge.


9/11, finanskrisen och Covid-19 är bara tre exempel på händelser som påverkade miljoner organisationer, små som stora, från golvet upp till styrelserummen, från privatpersoner till hela nationer.
Den gemensamma nämnaren är att de var näst intill omöjliga att förutsäga, liksom de långsiktiga konsekvenserna.

Undvik dolda växande hot


Detta sätter fingret på nödvändigheten av ett perspektiv som spänner över hela organisationen, för att uppnå varaktig uthållighet, skydda människoliv, företagets tillgångar, kundrelationer och minimera tiden tillbaka till normaltillståndet.


– I traditionella organisationer har man olika silos för fysisk säkerhet och cybersäkerhet. Problemet är att hot – bildligt talat – kan gömma sig och växa mittemellan, speciellt i en digital värld där traditionella gränser mellan ansvarsområden suddas ut.

Dessa gap behöver stängas och nya hot måste hanteras. Till exempel så kallad ”social engineering” som innebär att organisationer attackeras med en stor bredd av sofistikerade metoder från cyberkriminella.

Ett holistiskt arbetssätt


Tracy Reinhold, med en bakgrund från den finansiella sektorn och dessförinnan 20 år på FBI, förespråkar ett holistiskt synsätt på krishantering för att uppnå motståndskraft.

Everbridges programvarulösning för att stödja företag vid kritiska händelser – Critical Event Management, CEM – förser organisationer med information om kritiska händelser för att stödja arbetet med personsäkerhet och hjälpa till att upprätthålla verksamheten, säger han.


Grundkonceptet bakom CEM är att – i händelse av en kritisk händelse – kunna hålla personal och tillgångar säkra samtidigt som verksamheten hålls rullande. Detta kan uppnås genom automatiserade processer, informationsinhämtning från partners och företagsinterna källor. CEM hjälper användare att utvärdera risker och ta välgrundade snabba beslut.

Automation som räddar liv


CEM-lösningen kan till exempel hjälpa organisationer att snabbt få fram information om anställdas geografiska position och skador på tillgångar. Processer som stödjer detta tas fram i förväg genom att skapa företagsspecifika mallar för att kunna leverera snabb, korrekt, relevant information som anpassas för mottagaren. Vissa rutiner kan automatiseras fullt ut när tiden är allt för att rädda liv.

– Att leverera konsekvent och korrekt information utanför organisationen är dessutom avgörande för att bygga förtroende, skydda ryktet och aktievärdet.

Tracy Reinhold ser att företagsledningar, styrelser och ägare börjar förstå värdet av att bygga motståndskraftiga organisationer.

– Traditionellt sågs området säkerhet enbart som en kostnad. Denna förståelse för motståndskraft i ett brett perspektiv betraktas numera som en tillgång. Jag kan inte annat än hålla med.


Artikeln publicerades på Tillvaxt Sverige den 27 december 2021.

Certifieringsprogrammet Best in Enterprise Resilience™ bekräftar att din organisation är redo att hantera kritiska händelser inom en rad olika områden.  Dessa innefattar att garantera människors säkerhet, upprätthålla kontinuitet i företagets verksamhet, optimera leveranskedjor och leveransrutter, främja sammankopplingen, effektiviteten och säkerheten för smarta byggnader och sakernas internet (IoT), samt skydda en organisations varumärke och anseende genom motståndskraftiga och responsiva IT-system i en värld som blir alltmer virtuell.

så här blir du bäst på att skapa motståndskraftiga företag

Everbridges egna CEM Standards FrameworkTM och den tillhörande certifieringsprocessen har utvecklats under 20 års arbete med tiotusentals projekt i över 150 länder där vi hanterat tiotals miljarder kritiska händelser. Ramverket erbjuder organisationer en heltäckande metod för att utvärdera och staka ut företags motståndskraft och beredskap. Företag som uppnår statusen CEM CertificationTM följer branschens bästa metoder för motståndskraft och håller därmed sina medarbetare säkra samtidigt som organisationen fungerar på ett effektivare sätt.

Att hantera kritiska händelser på bästa sätt 

I dagens värld är motståndskraft inte längre valfritt för företagGartner-rapporten ”Predicts 2021: Organizational Resilience” av David Gregory, Roberta Witty, Ron Blair och Katell Thielemann (4 januari 2021) förutspår att: ”År 2025 kommer 70 % av alla företagsledare kräva en kultur präglad av organisatorisk motståndskraft för att hantera hot som covid-19, cyberbrottslighet, extrema väderhändelser, missnöjda medborgare och politisk instabilitet.”

Varje företag har en unik uppsättning verksamhetsegenskaper – en kombination av teknik, anläggningar, leveranskedjor och, allra viktigast, människor – som ständigt utvecklas. Ett starkt CEM-program hjälper organisationer att: fatta bättre strategiska och datadrivna beslut, skapa och skydda intäkter, öka lönsamheten genom att effektivisera utgifterna, utveckla varumärket och anseendet, förbättra driften och uppfylla juridiska skyldigheter.

Förmåner för organisationer som är Best in Enterprise Resilience™-certifierade:

”Under 2020-talet kommer pandemins efterdyningar och den pågående systemrisken tvinga alla företag att bli mycket mer motståndskraftiga. Vi tror faktiskt att motståndskraft – förmågan att fullgöra ditt uppdrag och uppfylla din vision oavsett kriser och avbrott, vare sig det handlar om extremväder, politiska oroligheter, cyberattacker eller nästa sjukdomsutbrott – kommer att bli en konkurrensfördel för den som tar det till sig som en nyckelprincip.” – Forrester, Business Resilience Is No Longer Optional, av Stephanie Balaouras – 12 maj 2020

 

Bekräftad organisatorisk motståndskraft och digital transformation bygger förtroende  

En organisation som erhåller statusen Best in Enterprise Resilience™ ger anställda, kunder och intressenter förtroende för att företaget utgår från en position som präglas av styrka, elasticitet och motståndskraft. Certifierade organisationer uppfyllde eller överträffade riktmärken inom mätbara nyckelområden och uppvisade ett engagemang för att skapa ett motståndskraftigt företag både i den digitala och den fysiska världen. Ett starkt CEM-program hjälper organisationer att: fatta bättre strategiska och datadrivna beslut, skapa och skydda intäkter, öka lönsamheten genom att effektivisera utgifter, utveckla varumärket och anseendet, förbättra driften och uppfylla juridiska skyldigheter.

 

Tre månader. Baserat på en analys av ett multinationellt företag värderat till flera miljarder dollar som analyserar kassaflödet (riskjusterade uppskattningar) är tiden det tar innan lanseringen av CEM-plattformen börjar betala sig ungefär tre månader.” – Forrester Consulting, The Total Economic Impact™ of Everbridge CEM Platform: Cost Savings and Business Benefits Enabled by a CEM Platform (med tillägg för covid-19, daterat mars 2021) 

 • Jämförelse med andra aktörer i branschen, inklusive styrkor och möjligheter till förbättring
 • Förbättrad planering, budgetering och resursfördelning för ökad motståndskraft
 • Stark avkastning på investeringar via målinriktade initiativ
 • Visar ett engagemang för företagets motståndskraft och juridiska skyldigheter, vilket skapar förtroende bland anställda, samarbetspartner, kunder och investerare
 • Lättare att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
 • Etablerar ett globalt ledarskap när det gäller motståndskraftiga företag
 • Belönar individuella prestationer via certifikat som anställda kan använda för sina professionella profilerHur blir min organisation certifierad? 

För att bli certifierad som Best in Enterprise Resilience™ måste organisationer genomgå en utvärdering av grundläggande krav för CEM. Bedömningen utvärderar organisationer med hjälp av Everbridges CEM Standards Framework™.

BLI Best in Enterprise Resilience™-CERTIFIERAD

Bedömningen utförs av Everbridges Professional Services-team, som har tillhandahållit mer än 500 000 timmars konsultation åt tusentals kunder under de senaste 20 åren samt hanterat och stöttat framgångsrika program för kris- och incidenthantering för många av världens största och mest avancerade företag och institutioner.

CEM-bedömningen innefattar en inledande workshop, intervjuer, rapportanalyser och förbättringsaktiviteter. Bedömningen undersöker organisationens kompetens inom fyra kategorier och ett flertal underområden, bland annat:

 • Data och analys – tillgångsdata, riskbevakning, rapportering och insikter
 • Digital transformation – digitaliseringsprocess, integrerad översikt, skalbar molnlösning
 • Smart processautomatisering – processorganisering, automatiserad samordning, åtgärdsaktivering
 • Kommunikation och samarbete – platsbaserad kommunikation, omfattande multimodalitet, interaktion och samarbete

Certifierade företag får en Best in Enterprise Resilience™-bedömningsrapport som visar företagets styrkor och tillhandahåller jämförande analyser som visar hur din organisation står sig i relation till andra. Bästa metoder och möjligheter till förbättring skildras detaljerat för att tillhandahålla en tydlig väg mot att bli ledande inom CEM.

 

Bekräftelsen ni behöver, erkännandet ni förtjänar 

En Best in Enterprise Resilience™-certifiering visar att din organisation värdesätter säkerhet och tillförlitlighet, vilket ökar tilliten och förtroendet för din organisation bland interna och externa intressenter som anställda, kunder och samarbetspartner. Förtroende är en konkurrensfördel. Certifieringen Best in Enterprise Resilience™ är ett bevis på det förtroendet. Gå samma väg som företag som Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow och Alexion. Bli en Best in Enterprise Resilience™-organisation och stå ut från mängden.

REDO ATT BLI CERTIFIERAD?

Boka en demo